Právo

Články z oblasti práva a právní vědy.

Smlouva a donucení z hlediska filosofie práva

5. březen 2007 - Rubrika: Právo

Smlouva a donucení z hlediska filosofie právaSmlouva (dohoda) je z hlediska práva vícestranný právní úkon. Jej tvořící jednostranné právní úkony, tzn. návrhy (oferty) a přijetí (akceptace), pak musí splňovat náležitosti právních úkonů tak, jak je stanoví § 34 a násl. zák. č. 64/1964 Sb. Občanského zákoníku. Právní úkon je projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. Projev vůle může být učiněn jednáním nebo opomenutím; může se stát výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit. Číst dále...


Budoucnost práva

1. únor 2007 - Rubrika: Právo

Budoucnost právaStát z hlediska práva (mezinárodního) představuje společenský, resp. právní vztah vymezený předmětem, kterým je území, subjekty, kterými jsou občané a právní fikcí svrchované mocí, kterou se tento právní vztah liší od soukromoprávních vztahů a která znamená nadřazenost státu nad všemi právními subjekty (osobami) a nepřímými objekty právních vztahů (věcmi) na tomto území a nepodřízenost státu jinému suverénovi. Vedle státu rozeznáváme rovněž právo jako soustavu vynutitelných právních pravidel chování. Číst dále...


Poměr uvážení a vázanosti státních orgánů právními normami

12. leden 2007 - Rubrika: Právo

Poměr uvážení a vázanosti státních orgánů právními normamiCo se týká poměru uvážení a vázanosti státních orgánů právními normami v rámci vnitrostátního práva, tak se v rámci světových právních soustav ustavily dva základní přístupy k řešení této otázky. Za prvé jde o kontinentální právní soustavy, kde platí vázanost státních orgánů právními normami při vydávání individuálních právních aktů (rozhodnutí). Za druhé jde o precedenční právní soustavy anglosaského práva tzv. common law, které je zejména výsledkem soudního rozhodování. Číst dále...


Vztah mezinárodního práva veřejného a soukromého a vnitrostátního práva z pohledu upravovaných společenských vztahů

10. prosinec 2006 - Rubrika: Právo

Vztah mezinárodního práva veřejného a soukromého a vnitrostátního práva z pohledu upravovaných společenských vztahůMezinárodní společenství zahrnuje dle mého názoru mezinárodní společenské vztahy států a jednotlivců, přičemž pro úpravu mezinárodních společenských vztahů mezi státy se v průběhu dějin ustavilo mezinárodní právo veřejné, pro oblast mezinárodních společenských vztahů mezi jednotlivci, ať již v podobě vztahů soukromých fyzických osob nebo soukromých právnických osob, se ustavilo mezinárodní právo soukromé. Číst dále...


Římská úmluva o právu použitelném pro závazky ze smluv (4) - Omezení autonomie vůle smluvních stran

8. červen 2006 - Rubrika: Právo

Ad 1. Vzhledem k uvedené transformaci Úmluvy do nařízení byly provedeny změny ve vymezení jeho dosahu. Jedná se o zjevnou snahu zařadit úpravu v novém nařízení obsaženou po bok jiných instrumentů Společenství a vytvořit tak pro dané otázky komplexní úpravu: Brusel I. & Řím I. & Řím II. Číst dále...


Římská úmluva o právu použitelném pro závazky ze smluv (3) - Problematika jednotlivých ŘÚ ve světle návrhů

7. květen 2006 - Rubrika: Právo

V této poslední části se hodlám věnovat problematickým ustanovením stávající Římské úmluvy, která by bylo vhodné do budoucna modernizovat, a to nejen vzhledem ke skutečnosti, že dojde k přeměně formy – z formy mezinárodní smlouvy do komunitárního instrumentu. Číst dále...«« « 2 3 4 5 6 7 8 » »»
Strana 6 z 8