Simona Kováčová

Poslední přihlášení: 30. červen 2015

Poslední články autora

Možnosti posilnenia legitimity zvolených kandidátov na post starostu obce v podmienkach SR

2. únor 2019  Simona Kováčová  komentáře

Možnosti posilnenia legitimity zvolených kandidátov na post starostu obce v podmienkach SRV podmienkach Slovenskej republiky sa pre voľbu starostu uplatňuje väčšinový volebný systém s jednokolovou voľbou, tzv. jednokolový systém relatívnej väčšiny. Ide o jednoduchý mechanizmus voľby, pri ktorom každá obec tvorí jeden jednomandátový volebný obvod, v ktorom sa volí tzv. systémom prvého v cieli, čo jednoducho povedané znamená, že víťazom je ten, kto získa najviac platných hlasov. Podobne ako každý volebný systém aj jednokolový väčšinový volebný systém má svoje výhody a nevýhody. Číst dále...


Nefunkčná obec ako predpoklad územnej konsolidácie

1. srpen 2018  Simona Kováčová  komentáře

Medzi substanciálne zmeny, ktoré priniesla novela zákona o obecnom zriadení s účinnosťou od 1. apríla 2018, nepochybne patrí zavedenie inštitútu reagujúceho na neexistenciu mechanizmu riešenia pomerov obcí (hlavne malých obcí), ktoré nie sú spôsobilé vykonávať a zabezpečovať ani základné samosprávne úlohy z dôvodu absencie základných orgánov obce. Číst dále...


Analýza komunálnych systémov v teórii P.E. Mouritzena a J. H. Svary

2. březen 2018  Simona Kováčová  komentáře

Analýza komunálnych systémov v teórii P.E. Mouritzena a J. H. SvaryZaujímavou horizontálnou typológiou je typológia komunálnych systémov z roku 2002, ktorej autormi sú P. E. Mouritzen a J. H. Svara. Je založená na predpoklade, že „usporiadanie a štruktúra komunálneho systému odráža vzťahy medzi tromi organizačnými princípmi: princíp laických pravidiel („layman rule“), princíp politického vedenia („political leadership“) a princíp profesionality („professionalism“)“. Číst dále...


Stanislav Konečný: Verejná správa v členských štátoch európskej únie (recenze)

18. leden 2017  Simona Kováčová  komentáře

Stanislav Konečný: Verejná správa v členských štátoch európskej únie (recenze)Za cieľom zhodnotiť dostupnosť vedeckej spisby tematicky orientovanej na aktuálnu štruktúru, organizáciu a fungovanie systému verejnej správy v jednotlivých členských štátoch Európskej únie, musíme konštatovať klesajúci trend súčasných odborných monografií reflektujúcich uvedenú problematiku. Číst dále...


Reštrukturalizácia a lokálna konfigurácia fínskej miestnej samosprávy

21. leden 2016  Simona Kováčová  komentáře

Reštrukturalizácia a lokálna konfigurácia fínskej miestnej samosprávyFínsko je štát, ktorý sa oprávnene radí medzi krajiny s vysokou životnou úrovňou. Severský štát možno porovnávať s najvyspelejšími európskymi ekonomikami. Nie len miera percepcie korupcie, úroveň konkurencieschopnosti, či orientácia na inovácie ale vo všeobecnosti komplexný charakter usporiadania, organizácie a nastavenia systému verejnej správy činí z uvedenej nordickej krajiny inšpiratívny príklad pre viacero členských štátov EÚ, ktoré prechádzajú transformáciou verejnej správy. Číst dále...


Otázka veľkostného aspektu miestnych samospráv v kontexte lokálnej demokracie

8. červenec 2015  Simona Kováčová  komentáře

Otázka veľkostného aspektu miestnych samospráv v kontexte lokálnej demokracieCharakter lokálnej štruktúry Slovenskej republiky môžeme z hľadiska numerického vyjadrenia viažuceho sa na rastúci počet malých obcí korektne definovať ako výrazne fragmentovaný. Stav lokálnej atomizácie je zároveň dôvodom dichotomicky rozdeľujúcim spoločnosť na dva tábory, keďže priechodnosť implementácie vhodných konsolidačných opatrení je sťažujúca sériou argumentov vyzdvihujúcich silu a potrebu zachovania všetkých, aj z veľkostného aspektu malých samospráv, čo napomáha udržaniu lokálnej roztrieštenosti. Číst dále...


Prehľad európskych krajín s konsolidovanou štruktúrou lokálnej konfigurácie

23. říjen 2014  Simona Kováčová  komentáře

Prehľad európskych krajín s konsolidovanou štruktúrou lokálnej konfiguráciePríspevok selektívnym spôsobom mapuje krajiny s konsolidovanou sídelnou štruktúrou, ktoré siahli po reformných opatreniach s ambíciou tlmiť územne fragmentovaný stav. Číst dále...


Pro-inovatívne pokusy o experimentovanie na lokálnej úrovni Švédska: Projekt slobodných samosprávnych komún

11. září 2014  Simona Kováčová  komentáře

Pro-inovatívne pokusy o experimentovanie na lokálnej úrovni Švédska: Projekt slobodných samosprávnych komúnProgram „Free commune experiment“ - experiment slobodných samosprávnych komún predstavoval inovatívny pokus „implementovať reformu, ktorá by municipalitám umožnila organizačné experimenty za účelom oslobodenia sa od zaťažujúcich a „preexponovaných“ pravidiel centrálnej vlády“ (Olson, Sahlin-Andersson, 2005, s. 235). Treba však poznamenať, že s podobným experimentovaním, ktoré bolo v prípade Švédska podporované sociálno-demokratickou vládou mali skúsenosti aj napr. v Dánsku, avšak dánske ambície v oblasti experimentovania, ktoré boli zastávané konzervatívcami nevyvolali tak rozsiahle ohlasy, ako to bolo v prípade švédskeho konceptu. Číst dále...


Vybrané politologické teórie a modely v kontexte komunálnej politiky

28. listopad 2013  Simona Kováčová  komentáře

Vybrané politologické teórie a modely v kontexte komunálnej politikyVzhľadom na opodstatnenosť a dôležitosť efektívneho fungovania komunálnej politiky a vo všeobecnosti s akcentom významu posilnenia lokálnej úrovne, bude naším cieľom predstaviť vstup do komunálnej politiky v politologickom kontexte, tzn. v teoretickej línií popísať primárne politologické východiská k skúmaniu komunálnej politiky, resp. poukázať na alternatívne modely komunálnej politickej reprezentácie. Číst dále...