Eleonóra Kováčová

Poslední přihlášení: 8. prosinec 2020

Poslední články autora

Stabilizácia a konsolidácia verejných financií v rokoch 2013 a 2020 v podmienkach SR

7. prosinec 2020  Eleonóra  komentáře

Stabilizácia a konsolidácia verejných financií  v rokoch 2013 a 2020 v podmienkach SRSlovenská republika sa podobne ako aj ostatné krajiny sveta ocitla v dôsledku pandémie COVID-19 v nepriaznivej ekonomickej situácii – zvýšenie dlhu verejnej správy, nárast deficitu verejných financií. Za existencie samostatnosti Slovenskej republiky ide už o druhú výraznú finančnú krízu, ktorá negatívne ovplyvnila ekonomickú stabilitu krajiny. Podobnou situáciou už bola Slovenská republika konfrontovaná aj v rokoch 2009 a 2010 v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy, dosahmi ktorej sa musela vysporadúvať ešte niekoľko ďalších rokov potom. Slovenská republika vstupom do Európskej únie prijala v oblasti fiškálnej politiky povinnosť plniť si záväzky, ktoré jej z členstva v Európskej únii vyplývajú. Predovšetkým ide o zabránenie nadmernému deficitu verejných financií v súlade s Paktom stability a rastu, ako aj implementovanie ďalších opatrení na riešenie dlhovej krízy. Číst dále...


VOLIČSKÉ SPRÁVANIE OBČANOV NA SLOVENSKU POD VPLYVOM SPOLOČENSKÝCH ZMIEN

8. červenec 2020  Eleonóra  komentáře

VOLIČSKÉ SPRÁVANIE OBČANOV NA SLOVENSKU  POD VPLYVOM SPOLOČENSKÝCH ZMIENVýznam volieb v modernej demokratickej spoločnosti je umocnený skutočnosťou, že: „účasť občanov na volebnom procese je pre väčšinu obyvateľstva jedinou formou účasti na politickom živote“ (Kulašik, 2002, s. 91). Avšak, v Ústave Slovenskej republiky sú rovnako zakotvené aj ďalšie ustanovenia, ktoré možno odvodiť z práv, ktoré občanom Slovenskej republiky ústava zaručuje. V treťom oddiele druhej hlavy Ústavy SR, ktorého obsahom sú politické práva, je zakotvené petičné právo – čl. 27 ústavy; právo zhromažďovať sa – čl. 28 ústavy; právo slobodne sa združovať – čl. 29 ústavy. V piatom oddiele, zhrňujúcom hospodárske, sociálne a kultúrne práva je v čl. 37 ústavy zakotvené právo slobodne sa združovať na ochranu svojich hospodárskych a kultúrnych záujmov. Osobitné miesto je venované štvrtej hlave ústavy – územnej samospráve. Uvedené ustanovenia Ústavy Slovenskej republiky sú generálnou normou suigeneris pre uplatňovanie účasti občanov na správe vecí verejných. Číst dále...


PROBLÉMOVÉ OBCE O DOBROVOĽNÉ ZLUČOVANIE ZÁUJEM NEMAJÚ

24. duben 2020  Eleonóra  komentáře

PROBLÉMOVÉ OBCE O DOBROVOĽNÉ ZLUČOVANIE ZÁUJEM NEMAJÚSlovenská republika je vzhľadom na svoju územnú rozlohu vysoko fragmentovaná. K 31. decembru 1989 bolo na Slovensku 2 694 obcí. V zmysle zákona o obecnom zriadení sa do roku 1991 vytvorilo až 2 835 miestnych samospráv – z nich 2 704 nemalo viac ako 5 000 obyvateľov, a 1 165 samospráv malo menej ako 500 obyvateľov. K 1. januáru 2020 na Slovensku v rámci miestnej samosprávy pôsobilo 2 890 obcí (vrátane mestských častí KE a BA až 2 927) a 141 miest; a v rámci regionálnej samosprávy 8 samosprávnych krajov, vyšších územných celkov. Číst dále...


SKÚSENOSTI S KOMPETENČNOU A FIŠKÁLNOU DECENTRALIZÁCIOU V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

8. listopad 2019  Eleonóra  komentáře

SKÚSENOSTI S KOMPETENČNOU A FIŠKÁLNOU DECENTRALIZÁCIOU  V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKYSlovenská republika vznikla ako unitárny centralizovaný štát, a v procese reforiem sa postupne pretransformovala na unitárny decentralizovaný štát, rešpektujúc rozhodujúce kritériá, ktorými sú subsidiarita, zohľadnenie požiadaviek na konkurenčné prostredie, trvalú udržateľnosť a solidaritu.

Územná samospráva ako podsystém verejnej správy prešla dlhým historickým vývojom. Vzájomné usporiadanie vzťahov medzi orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, ako aj ich vzťahy v oblasti verejných financií, vyústili do vymedzenia kompetencií a sú dané mierou decentralizácie. Zmeny vo vývoji spoločnosti na Slovensku, vykonané po roku 1990, zaviedli princípy samosprávneho riadenia, čím sa otvoril nový priestor pre komunálnu politiku. Nárast kompetencií bol spojený aj s nárastom majetku a finančných prostriedkov, čo samosprávnym jednotkám dalo väčšie možnosti pri formovaní ich územia. Rovnako dôležitou je i skutočnosť, že decentralizácia vyplýva zo záväzkov, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala ratifikáciou Európskej charty miestnej samosprávy. Slovenská republika sa tak zaviazala uplatňovať základné pravidlá, zabezpečujúce potrebné práva miestnych orgánov samosprávy, ktoré sú k občanovi najbližšie a dávajú mu možnosť účinne sa podieľať na rozhodovaní o veciach, ktoré ovplyvňujú jeho každodenný život. Číst dále...


Finančná kondícia samosprávnych krajov

17. květen 2018  Eleonóra  komentáře

Finančná kondícia samosprávnych krajovSamosprávne kraje, vyššie územné celky, prešli od svojho vzniku v roku 2001 zložitým vývojom. Samosprávne kraje si už šestnásť rokov plnia svoje funkcie minimálne v tom, že plnia svoje originálne a delegované kompetencie (Kováčová, 2014). V rámci fiškálnej decentralizácie, samosprávne kraje získali väčší objem finančných prostriedkov. Avšak, v oblasti financovania kompetencií to samosprávne kraje nemali vždy jednoduché. Problémy s financovaním kompetencií sú rovnaké pre všetky samosprávne kraje, či už je to v oblasti dopravy, školstva, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, ako aj v ďalších oblastiach. Číst dále...


Samosprávne kraje ako základ regionálnej samosprávy

17. květen 2018  Eleonóra  komentáře

Samosprávne kraje ako základ regionálnej samosprávySamospráva je dôležitým podsystémom verejnej správy, ktorý je budovaný zdola od občanov. Samospráva vytvára tie najideálnejšie podmienky pre rozvoj demokracie na miestnej a regionálnej úrovni. Číst dále...


Minimálne vzdelanie ako predpoklad výkonu funkcie starostu na Slovensku

1. listopad 2015  Eleonóra  komentáře

Minimálne vzdelanie ako predpoklad výkonu funkcie starostu na SlovenskuCieľom príspevku je vysvetliť význam a opodstatnenosť postavenia starostu ako najvyššieho predstaviteľa obecnej samosprávy v Slovenskej republike, pričom sa vychádza z hypotézy, že starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorý zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k iným obciam a mestám, ale aj k ostatným právnickým a fyzickým osobám. Číst dále...