Volební kampaň - sliby či něco víc?

 14. květen 2008  Bc. Marie Škochová   komentáře

Volební kampaň je vytváření politické nabídky voličům ve snaze získat jejich přízeň, tedy zvítězit ve volbách. Voliči se na základě kampaně podle této nabídky rozhodnou, jakou stranu podpoří. Co se ovšem pod samotnou kampaní ve skutečnosti skrývá? Jsou to pouhé sliby, které vítězná politická strana po volbách ihned opustí a zapomene, nebo jsou tyto sliby plněny? Odpověď na dilematickou otázku, jestli je Volební kampaň-sliby či něco víc? jsem hledala ve volební kampani Občanské demokratické strany (ODS) k posledním parlamentním volbám v České republice v roce 2006.

Volební kampaň - sliby či něco víc?Volební kampaň - sliby či něco víc?

Volební kampaň je vytváření politické nabídky voličům ve snaze získat jejich přízeň, tedy zvítězit ve volbách. Voliči se na základě kampaně podle této nabídky rozhodnou, jakou stranu podpoří. Co se ovšem pod samotnou kampaní ve skutečnosti skrývá? Jsou to pouhé sliby, které vítězná politická strana po volbách ihned opustí a zapomene, nebo jsou tyto sliby plněny?

Odpověď na dilematickou otázku, jestli je Volební kampaň-sliby či něco víc? jsem hledala ve volební kampani Občanské demokratické strany (ODS) k posledním parlamentním volbám v České republice v roce 2006. V průběhu volební kampaně ODS na svých webových stránkách zveřejnila volební program; další volební sliby jsem nalezla na internetových zpravodajských serverech a v odborné literatuře. Uvedené sliby ve volební kampani jsem porovnala se skutečnou politikou ODS, vedenou v rámci koaliční vlády s KDU-ČSL a Stranou zelených, ohraničenou léty 2006 až počátkem roku 2008.

Volební kampaň ODS měla 5 následujících priorit (v kampani uváděných jako tzv. pět „P“): práce, právo, podpora rodiny, protibyrokratický boj a prestiž v zahraničí. Můžeme položit rovnítko mezi 5 priorit a 5 hlavních témat slibů volební kampaně. Témata volební kampaně podrobněji rozpracuji v následujících řádcích.

V oblasti „práce“ se Občanští demokraté v kampani zavazovali ke spravedlivému snížení daní pro všechny občany a usnadnění podnikání, které mělo vést ke vzniku nových pracovních míst. Nezaměstnanost měla být snížena na polovinu, doslova na úroveň před nástupem vlád ČSSD. V oblasti „práva“ ODS slíbila, že omezí prostor pro korupci snížením byrokracie, přerozdělování a státních regulací. Současně mělo být zkráceno soudní řízení na půl roku. Volební program byl zaměřen i na podporu rodiny a vrácení důstojného místa pro rodinu ve společnosti. Dalším bodem programu byl „boj proti byrokracii“, kterého mělo být dosaženo omezením objemu vládních pravomocí. Poslední oblast volebních slibů ODS se týkala hájení národních zájmů ČR v zahraničí.

ODS ve své volební kampani dále garantovala například, že nezavede školné na vysokých školách, slíbila i zvýšení počtu vysokoškoláků na průměr EU pomocí změny financování studia. Dalším slibem bylo zachování ústavního práva na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění. V oblasti důchodů ODS slíbila, že každému důchodci zvýší penzi o 1000 korun měsíčně od 1. ledna 2007.

V rámci zkoumání volebních slibů a jejich (ne)plnění je zajímavé poznamenat, že samotný představitel ODS Mirek Topolánek prohlásil, že jejich program nejsou jen pouhé sliby, ale závazky, které budou v případě volebního vítězství splněny. Odvolával se především na to, že podobné názory má i potenciální koaliční partner, a proto je záruka splnění volebních slibů ODS jistá. Mirek Topolánek před volbami několikrát zdůraznil, že se nelze schovávat za nové interpretace volebních slibů, ale že je naopak třeba vrátit důvěru občanů v politiku.

Prohlásila-li ODS, že své volební sliby splní, podívejme se nyní, téměř dva roky po volbách, jak celá situace vypadá, jaké sliby byly naplněny a jaké vůbec ne. Nejprve se zaměřme na nejvíce diskutovanou otázku, a sice otázku daní a jejich snížení. Nebudu se dopodrobna zabývat porovnání konkrétních slibů a jejich plnění v ekonomické oblasti, pro názornost uvedu výsledky týkající se daně z příjmu, které zveřejnila média.

Koaliční vláda ODS, KDU-ČSL a Strany zelených provedla reformu veřejných financí, která nabyla účinnosti k počátku roku 2008. Reforma je sice programem dlouhodobým, ale ukázalo se, že ve skutečnosti se od počátku tohoto roku daně zvýšily, resp. vybralo se na daních z příjmu fyzických osob o 200 milionů více než loni. [1] Občanská demokratická strana, která se do značné míry podílela na reformě, však před volbami slíbila, že se daně sníží, a to všem. Po zveřejnění údajů o odevzdané vysoké dani si ODS samozřejmě uvědomila, že tato skutečnost neodpovídá původnímu slibu, proto se ODS ústy svého předsedy Mirka Topolánka snažila voliče „uklidnit“ tím, že se jedná pouze o jeden z kroků, který má vést ke snížení deficitu veřejných financí. Premiér Mirek Topolánek přiznal, že volební slib nedodržel, ale v zápětí dodal: "Daňová reforma je trochu nalej – vylej. Přímé daně jsme snížili, zatímco nepřímé zvýšili, takže celková daňová zátěž se tolik nezměnila," [2] V tuto chvíli je nesmírně těžké zhodnotit tento krok, neboť reforma byla teprve nedávno zavedena do praxe a je otázkou, jak se bude situace dále vyvíjet. Nesporné však je to, že taková částka se z přímých daní nevybrala už několik let. Je třeba dodat, že v oblasti daní vláda stále pracuje na změnách (např. v příštím roce by mělo dojít k poklesu daně z příjmu z 15 na 12,5 %, ale i o této výši se spekuluje). Také v rámci samotné ODS dochází k názorovým střetům k tématu reformy veřejných financí. Příkladem toho poslance, který nesouhlasil se současným zněním reformy je Vlastimil Tlustý, někdy médii označovaný jako „rebelující poslanec ODS“. Vlastimil Tlustý si uvědomil možný dopad reformy, a ten by podle Tlustého nevedl ke snížení daní všem občanům, jak bylo uvedeno ve volebního slibu. V. Tlustý upozornil, že ve skutečnosti by zavedení reformy vedlo ke zhoršení finanční situace až u dvou třetin občanů s nižšími příjmy. [3] Názor pana Tlustého však většinou nemá velký dopad na mínění všech občanských demokratů, proto lze velmi pochybovat o tom, že budou daně sníženy všem občanům a tedy že i volební slib bude naplněn.

ODS jako svůj další volební slib garantovala snížení nezaměstnanosti. Není pochyb o tom, že tento slib byl dodržen, ale ne zcela – nezaměstnanost měla být snížena o polovinu. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) ke snížení počtu nezaměstnaných skutečně došlo. [4] ODS se v kampani zavázala, že vytvoří takové podmínky, aby bylo pro občany výhodnější pracovat, než pobírat dávky. V důsledku toho byly sníženy sociální dávky pro nezaměstnané, aby byli lidé více motivováni pracovat. Situace se o moc nezlepšila důchodcům. ODS slíbila zvýšení penze o o 1000 korun měsíčně od 1. ledna 2007, reálně bylo schváleno, že od srpna 2008 budou důchodci pobírat dávku v průměru 465 korun měsíčně. [5]

Co se týká volebního slibu z oblasti „práva“ bylo slíbeno zrychlení soudního řízení. Vláda v rámci své činnosti provedla řadu změn v justici. Jednak byly vytvořeny podmínky pro vytvoření dalších soudů v jednotlivých krajích [6] a byl i zvýšen počet soudců v oblastech, kde byl vysoký počet nedodělané práce. [7] Ministerstvo spravedlnosti pod vedením J. Pospíšila začala pracovat i na reformě vězeňské služby. Nejviditelnějším krokem pro občany byl v roce 2007 zahájený projekt justice. Ejustice je systém elektronického a internetového soudnictví, který zahrnuje několik vzájemně provázaných služeb pro občany a je propojen s dalšími institucemi státní správy. Projekt má vést ke zjednodušení a zefektivnění soudního řízení.

V oblasti podpory rodiny nelze jednoznačně říci, zdali ODS přispěla k jejich podpoře, jak se zavazovala před volbami. Občanští demokraté prosadili celkové snížení výdajů státu, tedy i sociálních dávek pro nezaměstnané, rodiny s dětmi, došlo i ke zrušení příspěvku pro školáky (tzv. pastelkovné) a bylo sníženo porodné. Rodinám nepřispělo ani to, že byly od začátku roku 2008 zavedeny regulační poplatky u lékaře, za recept a v nemocnicích. Navíc, děti do 18 let věku a matky s nově narozenými dětmi nebyly osvobozeny od regulačních poplatků. Výroční zpráva hovoří opak – situace pro rodiny se zlepšila. Podle vlády právě změny v daňovém a sociálním systému vedly k finančním úlevám rodinám, byla zavedena i tzv. vícerychlostní rodičovské dovolené, v rámci níž by měla být posílena svoboda rodičů při skloubení péče o děti a práce. [8] Při hodnocení volebního slibu týkajícího se podpory rodin, je obtížné jednoznačně říci, jestli byl slib splněn. ODS učinila některé reformy, které by snad ke zlepšení situace rodinám měly napomoci, domnívám se však, že v důsledku úspor ve státním rozpočtu a škrtům v oblasti sociální podpory, se podmínky rodinám zhoršily. Proto nepovažuji slib za splněný.

Další prioritou volební kampaně ODS byl protibyrokratický boj. Mnohé kroky koaliční vláda v čele s ODS učinila. Jedním z nich bylo snižování stavu zaměstnanců státní správy. [9] Tento krok sice vedl k úspoře ve státním rozpočtu, ale na druhou stranu mnoho lidí tak přišlo o práci. Lze spekulovat o tom, zdali propouštění zaměstnanců povede ke zefektivnění práce stávajících zaměstnanců. Pro boj s byrokracií a usnadnění jednání občanů s úřady, byl realizován projekt Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu, tzv. Czech POINTu. Czech POINT vláda prezentovala jako nástroj pro omezení prostoru pro byrokracii a korupci. Czech POINTy byly zřízeny v různých místech republiky a měly umožnit jednodušší komunikaci občanů s veřejnými úřady a institucemi. Prostřednictvím terminálu by podle vlády měli mít občané lepší přístup k různým dokumentům, protože ty jsou převáděny z písemné do elektronické podoby. Zavedení Czech POINTů, eJustice i postupné prosazování eGovernmentu bylo jistě pro mnoho občanů vítaným krokem ke zjednodušení vyřizování záležitostí s úřady. Je ovšem otázkou, jestli to bude znamenat zaručeně účinný krok proti velké míře byrokracie v tomto státě. Jistě se totiž najde mnoho těch, kteří Czech POINTy neocení, kteří je nevyužijí a raději zajdou na více úřadů, kde jim úředníci poradí. Někteří občané, např. méně vzdělaní nebo starší obyvatelé mohou mít problémy. Zjištění elektronizovaných údajů vyžaduje, aby občan měl doma počítač s internetem a základní znalosti pro práci s internetem.

Volební program ODS jednoznačně sliboval nezavedení školného na vysokých školách. Ale nyní, dva roky po volbách už ODS hovoří o zavedení nějaké formy poplatků na vysokých školách. Ministr za Stranu zelených Ondřej Liška, jehož strana podmínila vstup do vládní koalice nezavedením školného na vysokých školách, však b březnu tohoto roku připustil, že by mohla být zavedena nějaká forma plateb. Platby nenazval přímo „školným“, ale systémem motivačních poplatků. [10] Volební slib bude porušen, jestliže vláda nějakou formu poplatků zavede, a k tomu pravděpodobně dojde.

Občanští demokraté se před volbami zavázali hájit zájmy ČR v zahraničí. Jelikož se jedná o slib velmi vágní a nejasný, protože ODS občanům nevyjasnila, co jsou zájmy ČR, je velmi obtížné zhodnotit, zdali je slib plněn. Jestliže bylo zájmem ČR mít dobrou pověst v USA, bude ji Česká republika určitě mít minimálně tím, když na svém území postaví radar. Občanští demokraté prosazují stavbu radaru.

Téma práce „Volební kampaň – sliby či něco víc?“ ve mně vyvolává okamžitou reakci a odpověď, která zní: ano, volební kampaň, to jsou jen pouhé sliby. Proto jsem se snažila toto tvrzení vyvrátit a na příkladu volební kampaně k parlamentním volbám v ČR v roce 2006 ukázat, že volební kampaně nejsou pouhé sliby. Ať už se tomu dá věřit nebo ne, v této kampani se potvrdilo, že některé sliby byly skutečně dodrženy. Otázkou ovšem je, zdali k naplnění těchto cílů přispěla politická strana, jejíž volební kampaň byla zkoumána, či se jednalo o souhru jiných faktorů (např. dlouhodobý trend v ekonomice, důsledek jednání předchozí vlády apod.) V této kampani se mi podařilo najít několik splněných slibů, nutno říci, že jich nebylo mnoho. Mezi splněné sliby patří snížení nezaměstnanosti a boj s byrokracií (zřízení Czech POINTů, justice, snížení počtu státních zaměstnanců). Četná opatření v daňové a sociální oblasti byla prosazena tak, aby se snížil deficit státního rozpočtu.

Vláda v čele s předsedou ODS na druhou stranu řadu slibů porušila: např. důchody nebyly zvýšeny do takové míry, jak se slibovalo; byl porušen slib bezplatné zdravotní péče, na níž mají občané nárok podle Ústavy, a je i projednávána reforma vysokého školství, v níž se hovoří o zavedení poplatků.

Nabízí se otázka, proč jsou voličům předkládány sliby, které ve většině případů nejsou po vítězství a sestavení vlády určité politické strany dodrženy? Odpověď může být dvojí. Jednak, politická strana slibuje proto, aby získala přízeň voličů, i když předem ví, že řada slibů je nereálných a řadu z nich určitě nesplní. Druhá odpověď na otázku se oproti první naopak může týkat dobrých úmyslů politické strany. Strana sliby nedodrží, protože je politika strany vázána na vytvořenou vládní koalici, jejíž jednání vyplývá z uzavřeného kompromisu.

Politika splnění všech volebních slibů je iluze, politika splnění většiny slibů je většinou také iluze, politika splnění některých slibů (byť částečně) nebo dokonce žádných slibů je často realitou.

Poznámky:

[1] http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=600408 , 24.3.2008

[2] http://zpravy.idnes.cz/dane-jsme-vlastne-nesnizili-priznal-topolanek-studentum-pzb-/domaci.asp?c=A080328_084211_domaci_klu, 28.3.2008

[3] http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=600408 , 24.3.2008

[4] „Celková zaměstnanost se v 1. čtvrtletí 2007 zvýšila proti stejnému období roku 2006 o 79,7 tis. osob a dosáhla nejvyšší úrovně od poloviny roku 1998. Počet podnikatelů vzrostl o 26,4 tis. a počet zaměstnanců o 56,5 tis. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 102,9 tis. osob, což je největší pokles od roku 1993. Počet dlouhodobě nezaměstnaných se snížil o 48,4 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti meziročně klesla o 1,9 procentního bodu na nejnižší úroveň v posledních osmi letech (6,1 %).“ ( http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/ informace/czam050407.doc), 30.3.2008

[5] http://www.novinky.cz/clanek/136585-poslanci-schvalili-zvyseni-duchodu-od-srpna-o-petistovku.html, 1.4.2008

[6] http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5& ; CT=297&CT1=0, 10.4.2008

[7] http://www.mpsv.cz/files/clanky/5225/vyrocni_zprava_vlada_2007.pdf, 2.4.2008

[8] http://www.mpsv.cz/files/clanky/5225/vyrocni_zprava_vlada_2007.pdf, 2.4.2008

[9] http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/domaci-ekonomika/clanek.phtml?id=408518, 10.4.2008

[10] http://zpravy.idnes.cz/skolne-ano-ale-jen-velmi-citlive-rika-ministr-liska-f8a-/domaci.asp?c=A080321_080944_domaci_jan, 22.3.2008

Titulní obrázek převzat z: http://www.sxc.hu/photo/1046110

Použité zdroje:

  1. Čaloud, Dalibor; Foltýn, Tomáš; Havlík, Vlastimil; Matušková, Anna (eds.)(2006): Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006, Institut pro srovnávací politologický výzkum FSS MU, Brno
  2. Dančák, Břetislav; Hloušek, Vít (eds.)(2006): Parlamentní volby 2006 a česká politika, Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno
  3. Šimíček, Vojtěch (ed.)(2000): Volební kampaň v České republice, Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno

Webové stránky:

Jak citovat tento text?

Škochová, Marie. Volební kampaň - sliby či něco víc? [online]. E-polis.cz, 14. květen 2008. [cit. 2024-06-21]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/volebni-kampan-sliby-ci-neco-vic.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 4 hvězdiček / Hodnoceno: 4x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!