Slovenská statistika v období 2. světové války a v období poválečné obnovy v letech 1945-1948

 2. leden 2009  Ing. Jaroslav Lehečka   komentáře

V následujících řádcích bude zmíněno další směřování státní statistiky na Slovensku. Vývoj v této oblasti se vyvíjel odlišně než v českých zemích a byl předznamenán především vyhlášením Slovenského štátu dne 14. března 1939.

Slovenská statistika v období 2. světové války a v období poválečné obnovy v letech 1945-1948Slovenská statistika v období 2. světové války a v období poválečné obnovy v letech 1945-1948

V následujících řádcích bude zmíněno další směřování státní statistiky na Slovensku. Vývoj v této oblasti se vyvíjel odlišně než v českých zemích a byl předznamenán především vyhlášením Slovenského štátu dne 14. března 1939.

Pokud se týká legislativního zakotvení statistiky na Slovensku ve sledovaném období, pak tato byla zakotvena vládním nařízením č. 330/1940 Sl. z. z 20. prosince 1940. Jednalo se o prozatímní organizaci statistické služby na Slovensku. Toto ustanovení bylo již v roce 1940 nahrazeno zákonem o státní statistické službě č. 330/1940 Sl. z. z 20. prosince 1940. Obsah tohoto zákona byl velmi blízký československému zákonu č. 49/1919 Sb.

Uvedeným zákonem byl zřízen Štátny štatistický úřad v Bratislavě a jmenován Poradný štatistický zbor, který měl být zaměřen na spolupůsobení při organizaci statistických akcí na Slovensku. Štátny štatistický úřad byl přímo podřízen předsedovi vlády.

V květnu 1942 vláda Slovenského štátu zakázala publikování veškerých hospodářských statistik. Rovněž pak direktivně stanovila, kterým úřadům je možné jmenovitě poskytovat stávající údaje o hospodářství. Následovalo nucené přestěhování úřadu do Štrubnianských Teplic v okrese Martin. Zaměstnanci úřadu se následně zapojili aktivně do Slovenského národního povstání. Jejich zásluhou se podařilo i zachránit velmi značnou část statistických dokumentů před jejich odvezením do Německa. Jednalo se například o statistické údaje vztahující se ke sčítání lidu z let 1930 a následně 1940. Tento záslužný čin v dalším období velmi usnadnil činnost týkající se vydávání osvědčení o národnosti. Tato aktivita měla souvislost s politickou očistou našeho veřejného dění v poválečném období.

Je zajímavé, že v tomto období nevyšla na Slovensku žádná statistická ročenka. Nicméně již v následujícím poválečném období v roce 1947 vyšla Štatistická príručka Slovenska. Tato pak obsahuje i četné odkazy na válečná léta. Další pramenné údaje za toto období jsou údaje týkající se zahraničního obchodu. Tyto jsou rovněž zajímavé a cenné z historického hlediska a obsahují údaje z let 1939 – 1942. Z tohoto období vzešly rovněž dílčí údaje z oblasti statistiky zemědělské a cenové. Zajímavostí jsou periodicky měsíčně vydávané tzv. Štatistické správy vycházející do období prosince 1943. V  tomto roce byly nicméně publikované již pouze údaje v publikacích za leden, únor a prosinec.

V době svého pobytu v Košicích se vláda osvobozeného státu usnesla, že zřídí Hospodářskou radu a státní úřad plánovací a statistický. Situace se nakonec vyvinula tak, že realizace tohoto usnesení byla naplněna pouze zřízením Hospodářské rady, tj. dekretem prezidenta republiky ze srpna 1945. Na tento vývoj reagovala i Slovenská národní rada, který svým nařízením z 26. května 1945, č. 48 Sb. n SNR zřídila Štátny plánovací a štatistický úrad pod kompetencí předsednictva SNR. Tato instituce se dále skládala ze třech odborů. Jednalo se o odbor rekonstrukční a plánovací, dále pak odbor pro výzkum hospodářského života a následoval odbor statistický. Rovněž byl zřízen tzv. Poradní sbor. Pravděpodobně to částečně souviselo s tou skutečností, že zejména statistický odbor byl od svého začátku velmi zaměstnán i nestatistickou agendou. Zde se jednalo například o vydávání osvědčení o národnosti, podchycování vývoje výměny obyvatelstva, atpod. Tím se stávalo, že na vlastní statistickou činnost zbývalo méně času a kapacit. V této době vznikaly rovněž disproporce a nesrovnalosti mezi poskytovanými údaji pramenící z  nejednostnosti organizace statistické služby na Slovensku a v českých zemích. Nicméně i přes uvedené problémy je možné konstatovat, že již bylo nakročeno k  dalšímu pozitivnímu vývoji, tak jak ukázal další vývoj v  poválečném období.


Literatura:

  1. J. Pekař – Dějiny československé : Nakladatelství a vydavatelství IPŠ, r. 1991
  2. Sborník 70 let Československé státní statistiky, ČSÚ 1989

Elektronická média:

Jak citovat tento text?

Jaroslav, Ing.. Slovenská statistika v období 2. světové války a v období poválečné obnovy v letech 1945-1948 [online]. E-polis.cz, 2. leden 2009. [cit. 2024-03-02]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/slovenska-statistika-v-obdobi-2-svetove-valky-a-v-obdobi-povalecne-obnovy-v-letech-1945-1948.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 4 hvězdiček / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!