Rozhovor s Ing. Petrem Náhlíkem

 15. říjen 2010  Petr Vrchota   komentáře

Ing. Petr Náhlík, vystudoval stavební fakultu ČVUT Praha, konkrétně obor geodézie a kartografie. Působí jako náměstek primátora města Plzně v oblasti životního prostředí. Od roku 1997 vykonává funkci předsedy městského výboru strany KDU-ČSL, za kterou kandiduje v říjnových komunálních volbách na primátora Plzně.

Rozhovor s Ing. Petrem NáhlíkemRozhovor s Ing. Petrem Náhlíkem

Jak byste ohodnotil své funkční období na Magistrátu města Plzně coby náměstek primátora Pavla Rȍdla?

Vzhledem k tomu, že na plzeňském magistrátu působím od devadesátých let, mohl jsem zažít více i méně plodná období. V letech 1994 – 1998, tedy v mém prvním funkčním období, se v Plzni udělalo z hlediska prospěchu města nejvíce (projekty typu Borská pole apod.). Díky poměrně shodné konstelaci zastupitelů napříč politickým spektrem a konzistentnímu vnitřnímu týmu se nám podařilo prosadit řadu dobrých návrhů. Mezi lety 2002 – 2006 panovala na magistrátu podobná nálada s tím, že byl však ústy primátora kladen větší důraz na konsenzus. Poslední čtyřleté období vnímán jako nejméně povedené a také jako nejslabší z hlediska personálních vztahů. Promítly se především 2 negativní faktory. Jednak celkem nešťastný krok ODS při volbě radního, u kterého se ukázala jistá propojenost s StB, jednak neúspěšná kandidatura Pavla Rȍdla jako lídra do krajských voleb. Pavel Rȍdl v té době nevěděl, zdali se má věnovat městu nebo celému Plzeňskému kraji, což koalici značně oslabilo.

V uplynulém volebním období se podařilo uvést do chodu řadu projektů. Za všechny jmenujme Vědeckotechnický park, Techmania apod. Uvažujete o dalším prohlubování spolupráce s univerzitou o dalších krocích směřujících k podpoře vzdělání?

Oba vámi jmenované projekty se teprve rozjíždí. Město Plzeň připravilo další etapu Vědeckotechnického parku, která bude v dalším období realizována z prostředků EU. Město poskytlo pozemky pro rozvoj ZČU v hodnotě 40 milionů Kč, čímž vytvořilo podmínky pro získání prostředků pro rozvoj univerzitního kampusu z prostředků EU.  Klíčové je dotáhnout společně, tj. město, ZČU, Kraj a Škodovka, projekt Techmania. I zde jsme teprve na začátku. Také je připravena nová investice za cca 600 miliónů Kč, jejíž součástí by mělo být i nové planetárium.

Na kandidátce KDU-ČSL pro nadcházející komunální volby se objevuje několik osobností, jež jsou zároveň více či méně propojeni se Západočeskou univerzitou v Plzni, ať už jako pedagogové či jako studenti. Budete tedy usilovat o bližší komunikaci mezi magistrátem a vysokoškolskými pracovišti?

Jak už zaznělo v dnešní debatě, mezi lety 2002 – 2006 byli zástupci univerzity v komisi Rady města Plzně a výkonného zastupitelstva. Bohužel silný výsledek ODS ve volbách v roce 2006, a tedy i jejich větší zastoupení, neumožnilo získat reprezentanty z řad ZČU. Podle mého názoru je třeba se v roce 2010 k této dobré tradici vrátit.

Jak budete realizovat Vámi proklamovanou podporu neziskových organizací za účelem výchovy dětí a mládeže?

Pod pojmem podpora dětí a mládeže bychom si neměli představovat jenom rozvíjení sportovních aktivit. Má-li dojít k řádné výchově budoucích generací, musí být podpora cílena na spolky typu Skaut, Orel, Sokol a jako zástupce křesťanskodemokratické tradice zmíním také Sleziánská střediska mládeže (zde v Plzni máme dvě). Jsem přesvědčen, že pokud bude město dávat více prostoru mimoškolním uskupením, ve výsledném efektu se to vrátí. V této činnosti vidím základní předpoklad pro správnou výchovu k řádnému občanství a zejména jako prevenci kriminality. V širším kontextu by je měl magistrát podporovat zejména kvůli tomu, že lidé vstupují do těchto uskupení z vlastních zájmů. Zdědili jsme  socialistický Ústav sociálních služeb, kdy členy byli především důchodci, dnes se jedná o širokou paletu aktivit napříč generacemi. Tyto asociace se dnes zabývají tématy bezdomovců, opuštěných matek s dětmi, násilí.

Předpokládám, že Vám jako náměstkovi primátora v sektoru životního prostředí záleží na ochraně přírody. Jaké stanovisko však zaujímáte k plánované výstavbě spalovny v Chotíkově, která je terčem kritiky od nejrůznějších sdružení a uskupení?  

V této chvíli probíhá procedura týkající se testování spalovny a životního prostředí. Řeší se, zda je Chotíkov vhodným místem pro tuto stavbu. Já bych jako další možnost viděl vybudování na skládce Vysoká poblíž silnice I/27 na Klatovy, která je z důvodu lepší dopravní dostupnosti výhodnější. Co se týče spalovny, nikdo z nás není spalovnou nadšen, včetně náměstka Ministra životního prostředí. Musíme však respektovat přístupové dohody do EU, kdy v ČR zákonným způsobem nelze vytvořit žádnou skládku. V Plzni bylo vyjednáno prozatímní řešení, a sice vytvořením nové kazety na skládce v Chotíkově po dobu 10 let. V úvahu připadají dvě lokality – Chotíkov nebo Touškov, probíhají požadavky obou obcí, co bude dál. Z hlediska podpory radnice má pozičně příhodnější polohu Chotíkov. V rámci ekologie spalovna musí splňovat limity. Já osobně nevidím problém v tom, co by šlo do ovzduší, spíše problém v dopravní zátěži. Současné ministerstvo je navíc nakloněno výstavbě, a poněvadž je více než zřejmé, že obce samotné nemohou takováto zařízení finančně utáhnout, bude se jednat o vypsání dotačních titulů ve spolupráce České republiky a EU.

Máte ve svých plánech místo pro rozšiřování městské hromadné dopravy?

U světelně řízených křižovatek je již dnes nastaven takový režim, který umožňuje upřednostnění vozidel veřejné dopravy, zejména tramvají. Dosud ale kromě tramvajových těles nejsou vybudovány samostatné pruhy pro veřejnou dopravu tj. pro autobusy a trolejbusy. První takový samostatný koridor („pruh“) pro veřejnou dopravu je nutné vybudovat na Rokycanské třídě podél Prazdroje. Je nutné vybudovat tramvajovou trať k areálu ZČU na Borech včetně přestupního uzlu pro příměstskou dopravu v Kaplířově ulici v prostoru mezi Úřadem práce, Křižovatkou se silnicí I/27  a ZČU. Po rekonstrukci křižovatky Belánka je možné skutečně zklidnit Americkou - s cílem uzavřít část mezi Klatovskou a Škroupovou ulicí pro tranzitní automobilovou dopravu a zvýšit průjezdnost Americké pro veřejnou dopravu, zejména trolejbusy. Nové zastupitelstvo má šanci rozhodnout lépe než to stávající. Chceme dokončit novou trolejbusovou trať od žst. Jižní předměstí přes Belánku, U Trati, Doudlevce, most Milénia, Železniční a přes Hlavní nádraží k Prazdroji. Tato trať byla stavebně vyřešena, včetně tzv. zálivů pro zastávky již před 10 lety. Zbývá jen rekonstrukce křižovatky Belánka a natažení trolejového vedení. Ve spolupráci s ČD a SŽDC chceme prosadit modernizaci Hlavního nádraží včetně přestupního uzlu na městskou a příměstskou veřejnou dopravu.

Dlouhodobě se diskutuje o bezútěšné dopravní situaci v centru města a zejména o Americké třídě. Bude Vaším záměrem částečné či úplné uzavření ulice pro motorová vozidla? 

Rozhodně uvažujeme o zklidnění Americké třídy. Jedná se hlavně o to, aby se kolem pomníku nepokračoval v tranzitním průtahu. Návrh byl již vypracován mezi lety 1997 – 1998, zatím již město investovalo 2 mld. Kč. Po technické stránce je postavena tak, že lze jednoduše ulici uzavřít pouhým rozmístěním dopravních značek a není potřeba investovat žádné další finance. Mluvil jsem dokonce s dopravními experty a oni tvrdili, že by ani nebylo nutné rekonstruovat Belánku. Ukázalo se to v průběhu přestavby, kdy Americká byla uzavřena, a přesto žádný kolaps nenastal. V zastupitelstvu nedošlo při hlasování o zklidnění třídy rozdílem pouhých dvou hlasů. Věřím, že v novém zastupitelstvu zklidnění dosáhneme snadněji.

Jak konkrétně chcete docílit toho, aby strážníci státní a městské policie Plzeň častěji operovali přímo na ulicích v centru dění?

Je statisticky ověřeno, že Plzeň je jedním z nejbezpečnějších měst v České republice. Pokud hovoříme o kriminalitě a bezpečnosti ve městě, myslíme tím subjektivní pocit bezpečí vyjadřovaný občany. Občan musí mít nepochybně pocit bezpečí. Ten lze nastolit pouhou přítomností strážníků na ulicích. Není potřeba rozšiřovat kamerové systémy či zavádět policejní stát. Pravomoci státní policie jsou v kompetenci Ministerstva vnitra. V současné době podle Krajského ředitelství Policie ČR nejsou peníze na vyslání policistů do ulic. V režii budoucího primátora bude intenzívní dialog se zmíněným ministerstvem.

Plzeň se stane po Praze druhým městem v České republice, jež se může pyšnit titulem Evropské hlavní město kultury. Na které kulturní iniciativy se můžeme těšit, pokud budete zvolen primátorem?

Budeme se zasazovat o nové kulturní aktivity typu Světovar. Neměli bychom však opomíjet zařízení stávající. Mrzí mě, že zde chybí scéna pro mladé. Při pohledu na osazenstvo v hledištích divadel mám pocit, že hlavně střední a starší generace navštěvují tato zařízení. Vidím proto nutnost vybudovat alternativní divadelní scény pro mladé. Navíc by se oproti konstrukci nového divadla výrazně ušetřily finance. K tomu by mohl posloužit objekt Světovaru, jež je ve vlastnictví města a já ho vnímám jako ideální.

Neobáváte se o osud KDU-ČSL, která v květnových volbách do Poslanecké sněmovny velmi silně propadla?

KDU-ČSL čeká po senátních a komunálních volbách sjezd, který by měl rozhodnout o novém vedení a směřování. Zda je nutné mít obavy, ukáže průběh a výsledek tohoto sjezdu. Idea křesťanskodemokratické politiky přežila fašismus i komunismus (byť komunistické lágry si nezadaly s nacistickými). Přežije i divoký kapitalismus východoevropského typu. V jaké podobě si netroufám odhadnout. Finanční situace není ideální, ale na druhé straně vítěz parlamentních voleb ČSSD je na tom finančně řádově hůře. KDU-ČSL zůstává konzervativní stranou založenou na křesťanských hodnotách na kterých je založena i Evropa. Z diskusí s politology a nakonec i s občany v komunální volební kampani pro mne vyplynulo, že konkrétně v Plzeňském kraji KDU-ČSL připravil o hlasy bývalý člen Jaroslav Lobkowicz. Tito voliči se dnes ke KDU-ČSL vrací, což zaznamenaly i příslušné agentury. Ten v komunálních volbách nekandiduje od roku 1998, takže výsledek komunálních voleb v Plzni vidím pro KDU-ČSL optimisticky. Byť bahno ze souboje Občanů.cz versus  ODS cáká i na nás.

Ing. Petr Náhlík, vystudoval stavební fakultu ČVUT Praha, konkrétně obor geodézie a kartografie. Působí jako náměstek primátora města Plzně v oblasti životního prostředí. Od roku 1997 vykonává funkci předsedy městského výboru strany KDU-ČSL, za kterou kandiduje v říjnových komunálních volbách na primátora Plzně.

Jak citovat tento text?

Vrchota, Petr. Rozhovor s Ing. Petrem Náhlíkem [online]. E-polis.cz, 15. říjen 2010. [cit. 2024-04-21]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/rozhovor-s-ing-petrem-nahlikem.html>. ISSN 1801-1438.

Autor Petr Vrchota

Autor:

Šéfredaktor e-Polis. Navštěvoval všeobecné gymnázium v Třeboni. V současné době dokončuje bakalářské studium oboru Mezinárodní vztahy - Britská a americká studia na Západočeské univerzitě v Plzni. Absolvoval certifikovaný program Robinson-Martin Security Scholars Program na Prague Security Studies Institute. Do jeho hledáčku spadají především témata politiky a společnosti ve Spojených státech amerických a Latinské Americe. Zabývá se rovněž otázkami mezinárodní bezpečnosti a lidských práv. Mezi jeho záliby patří cestování, cyklistika, tenis, jazyky, hudba všech žánrů, občasné muzicírování na hudební nástroje a kvalitní knihy s dávkou napětí i faktu. V redakci e-Polis působí od října 2010.


[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 3.9 hvězdiček / Hodnoceno: 10x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!