Recenze na knihu „Politické mládežnické organizace na Slovensku.“ (Radoslav Štefančík)

 14. květen 2012  Tomáš Jaroš   komentáře

Na podzim roku 2010 byli na Slovensku delegováni zástupci mládežnické organizace SDKÚ-DS (Slovenské demokratické a křesťanské unie - Demokratické strany) a Nové generace (NG) do politických funkcí vlády Ivety Radičové. Vláda po svém vytvoření přitom tvrdila, že budou všechny politické pozice obsazeny výběrovým řízením. Příležitost kritizovat koaliční strany využily zejména představitelé Mladých sociálních demokratů (MSD), mládežnické organizace strany Směr-SD (Směr-Sociální demokracie). V listopadu 2010 s výjimkou Nové generace zaujala média i Mladí liberálové (ML).

Recenze na knihu „Politické mládežnické organizace na Slovensku.“ (Radoslav Štefančík)Recenze na knihu „Politické mládežnické organizace na Slovensku.“ (Radoslav Štefančík)

Na podzim roku 2010 byli na Slovensku delegováni zástupci mládežnické organizace SDKÚ-DS (Slovenské demokratické a křesťanské unie - Demokratické strany) a Nové generace (NG) do politických funkcí vlády Ivety Radičové. Vláda po svém vytvoření přitom tvrdila, že budou všechny politické pozice obsazeny výběrovým řízením. Příležitost kritizovat koaliční strany využily zejména představitelé Mladých sociálních demokratů (MSD), mládežnické organizace strany Směr-SD (Směr-Sociální demokracie). V listopadu 2010 s výjimkou Nové generace zaujala média i Mladí liberálové (ML). Dne 17. listopadu 2010, během dne otevřených dveří v Národní radě SR, předali maketu  páteře sociálním demokratům. MSD situaci využila ve svůj prospěch a předala atrapu lidské páteře dále představitelům SDKÚ-DS. Informace o mládežnických organizacích se v médiích objevují sporadicky. Tiskové besedy mládežnických organizací novináři většinou ignorují, přestože činnost mladých politicky angažovaných lidí je poměrně bohatá. Tyto mládežnické akce většinou přitáhnou pozornost novinářů, pokud jsou vedeny známými osobnostmi, poslanci, státními tajemníky nebo držiteli jiných vysoce státních nebo stranických funkcí.  

Veřejnost mnohdy ani neví, že mládežnické organizace mají v západní Evropě dlouholetou tradici a postupně se zakotvují i v prostředí politického systému na Slovensku. V této situaci je publikace Radoslava Štefančíka „Politické mládežnické organizace na Slovensku“, vydaná v Bratislavě 2010 organizací Iuventa, prací zapĺňující deficit nejen v prostředí laického poznání, ale i vědeckého bádání. Přitom v případě mládežnických sdružení nejde o masové organizace. Jen malá část dnešní mladé generace je politicky aktivní. Z uvedené publikace vyplývá, že pouze cca 4,200 mladých lidí jsou členy mládežnických sdružení politických stran. Výzkum mládeže má v prostředí české vědy poměrně bohatou tradici. Postupně se na Slovensku etablovala i věda o politice. Průnik ve výzkumu mládeže a politologie však dosud chybí. Vycházely sice různé publikace o občanské a politické participace mladých lidí (k předním slovenským autorům patří především Ladislav Macháček), ale tyto poznatky přinášeli většinou sociologové nebo pedagogové. V politologickém výzkumu takový pohled chyběl.  

Radoslav Štefančík z Katedry politologie Filozofické fakulty UCM (Univerzity sv. Cyrila a Metoděje) v Trnavě tento stav mění, když hledá (a nachází) odpověď na otázku, zda mládežnické organizace jsou v slabě institucionalizovaném stranickém systému schopné přežít. Stejně se ptá, jaké funkce plní v podmínkách demokratického politického systému. Všímá si však i jiných aspektů, jako například spolupráci mezi koaličními a opozičními sdruženími, financování, programové shody nebo naopak neshody s partnerskými stranickými formacemi. Kvůli hledání odpovědí na takto stanovené otázky přizpůsobuje i strukturu své publikace.  

V první kapitole představuje funkcionální pohled na politický systém. Vychází z konceptu představitele strukturního funkcionalismu Gabriela Almonda a znázorňuje vstupy i výstupy politického systému. Vzhledem k tématu publikace nejvíce prostoru věnuje politické socializaci. V druhé kapitole se Štefančík věnuje problematice institucionalizace politických stran a stranických systémů. Na pozadí výzkumu Scotta Mainwaringa i dalších autorů (Basedaua, Stroha, Erdmanna) nejprve představuje význam tohoto pojmu a následně analyzuje míru institucionalizace stranického systému ve slovenských podmínkách. Představená kritéria a jejich uplatnění při pohledu na slovenský stranický systém tvoří argumenty slabě institucionalizovaného stranického systému. Patří k nim především časté vznikání nových stran a zánik starých, silné působení personalizace a slabé programové ukotvení. Konečně v třetí části představuje funkce mládežnických organizací politických stran v podmínkách Slovenska: politickou socializaci, politickou strukturu, voličskou mobilizaci, funkci agenda setting a školu mladého manažera. Každé funkci je věnována samostatná podkapitola.  

Přestože poslední kapitola je obsahově nejbohatší a největší částí publikace, přece jen by se očekávalo, že rozsah věnovaný konkrétním organizacím bude širší a naopak prvním dvěma kapitolám bude věnována menší pozornost. Určitě by se dalo polemizovat, zda je výzkum institucionalizace politických stran ve slovenské politologii zastoupena dostatečně. Pravděpodobně bychom objevili deficit i na tomto poli výzkumu.  Vzhledem k názvu kapitoly mohla být přesto podrobněji představena historie zkoumaných organizací, byť základní informace o jejich historickém vývoji tvoří úvod třetí kapitoly, práci autora navíc stěžoval i fakt, že ani dotazování respondenti nedisponovali dostatečnými informacemi. Mohl být také představen komplexnější pohled zkoumaných archivních materiálů. Radoslav Štefančík ve své publikaci neotvírá jen téma výzkumu mládežnických organizací a institucionalizace politických stran a stranických systémů, ale věnuje se i teoretickému pohledu výzkumu politické kariéry (opírající se o koncept Dietricha Herzoga).  

Na jedné straně je pozitivní, že se snaží přinést do kategorizace politiků nový pohled, když pod vlivem německých autorů rozlišuje mezi tzv. skokany a mudly, tedy politiky s předchozí úspěšnou kariérou v nepolitické profesi a následnou rychlou politickou kariérou a politiky, kteří působí v politice dlouhodobě bez zjevného úspěchu nebo s pomalým růstem na žebříčku politické kariéry. Začínají běžnými činnostmi na nejnižších úrovních strany a na rozdíl od skokanů získávají zajímavé veřejné nebo stranické funkce až po několika letech politického angažování. Na straně druhé je otázkou, zda autor zvolil vhodné a politicky korektní pojmenování pro oba typy politiků. Termín skokani sémanticky vhodně odpovídá překladu (z anglického cross-over nebo z německého Seiteneinsteiger), sporný je také termín mudla (v německém jazyce Ochsentour). Jistě, překládat doslovně německý výraz Ochs (vůl) a označovat jím určitou skupinu politiků by nebylo vhodné, ale ačkoliv se termín mudla v současném slangu používá ve významu těžko pracujícího člověka, v minulosti tímto slovem stejně slangově označovali politické vězně. Zajisté však autorovi nelze upřít úmysl představit tento problém dostatečně provokativní a vyvolat tím diskusi k této oblasti výzkumu. Bude zajímavé sledovat osud takto představené terminologie. Zůstane nepovšimnuta, nahrazena jinou terminologií, nebo si ji osvojí i další badatelé politické kariéry? Provokativních pasáží je v recenzované publikaci více. Patří k nim například argumentace o chybějící propojenosti historické SNS (Slovenské národní strany) se současnou SNS a odmítání názoru, že moderní SNS je přímým následovníkem té původní. Nebo tvrzení o vysoké míře korupce, klientelismu a nepotizmu ve slovenské společnosti.  

Autor se tu nechává unášet kritikou současné politické situace na Slovensku, když z řad politiků ještě nikdo nebyl pravomocně odsouzen za korupci, ačkoli její přítomnost je nezpochybnitelná i bez soudních rozhodnutí. Provokativnost a jednodušší stylistika některých tvrzení publikaci určitě prospívá. Vyvažuje tak někdy příliš vědecky zpracované pasáže a dělá ji přístupnou i laické veřejnosti, zejména z prostředí politicky angažovaných mladých lidí. Publikace Radoslava Štefančíka je rozdělena do dvou částí. V první vědecké autor představuje výsledky svého kvalitativního výzkumu ve třech již výše uvedených kapitolách. Následně v druhé publikuje přepisy rozhovorů s vybranými představiteli mládežnických organizací. Jména respondentů (Kolesík, Hamuľák, Takáčová, Turčina, Švihura, Lörinc, Szabo, Gajdošík) prozrazují, že autorovi se podařilo oslovit a vést rozhovory většinou se zástupci mládežnické elity, buď předsedů, místopředsedů nebo jinak vysoce postavených představitelů zkoumaných organizací. Někteří z nich byli nebo jsou poslanci NR SR (Národní rady Slovenské republiky).  

Přepisy rozhovorů Štefančík nepřináší se všemi oslovenými. Informuje, že se nepodařilo získat souhlas k jejich zveřejnění, respektive že na požadavek respondenti nereagovali ani pozitivně ani negativně. Jistě, publikované rozhovory jsou zajímavým doplněním představené publikace, ale nejsou tím podstatným zdrojem informací pro čtenáře. Ty autor znázorňuje v první, už představené části. Pozitivem textu je, že autor se při získávání informací neomezuje na obsahovou analýzu programových a organizačních dokumentů politických stran a jejich partnerských organizací mládeže, ale že jako hlavní metodu výzkumu zvolil individuální rozhovory s vybranými politickými aktéry. Správně adresoval své otázky zejména k vedení, a jak informuje, i k některým řadovým členům zkoumaných sdružení. V textu však odkazuje pouze na čelní představitele, informace získané od členů bez funkce chybí. Bylo by určitě zajímavé znát i jejich názory. Pohledem řadových členů by čtenář publikace odhalil vnitřní fungování i na nižších úrovních organizační struktury, a zřejmě by tak představil i odlišnou dimenzi mládežnických organizací. V konečném důsledku se autorovi podařilo dokumentovat tvrzení, že politické mládežnické organizace nejsou v současných podmínkách stranické soutěže a výběru kandidátů do veřejných funkcí zejména z prostředí skokanů relevantním rezervoárem politického personálu. Politická kariéra tedy není jejich primární funkcí. Existují sice určité výjimky mladých politiků (Neveďalová, Gajdošík, Kolesík, Švihura, Markovič), kteří za jmenování do veřejné nebo stranické funkce vděčí působení v mládežnické organizaci, jejich celkový počet však není velký.  

Naopak nepotvrdila se v úvodu představená domněnka, že existence mládežnických organizací je závislá od institucionalizovaného politického stranictví. Na příkladu Občansko-demokratické mládeže a Mladých liberálů, ale částečně i Mladých sociálních demokratů dokazuje, že mládežnické organizace dokáží přežít své původně partnerské subjekty, a i v případě jejich zániku dokáží navázat spolupráci s jiným ideově blízkým stranickým subjektům. Z řady funkcí politických mládežnických organizací Štefančík vyzdvihuje politickou socializaci. Představuje celou řadu různých akcí (školení, přednášky, teambuildingy, mediální tréninky), na nichž se mladí lidé na Slovensku seznamují s fungováním politického systému, osvojují si určité hodnoty a vytvářejí si pocit sounáležitosti k určité skupině. Poslední podkapitola první části publikace patří aktuálním problémům fungování zkoumaných organizací. Jeden z nich vidí Štefančík zejména v nedostatečně upraveném financování. Navzdory důležitým funkcím tohoto typu sdružení (zejména politické socializace) není financování zatím institucionalizované. Dokonce upozorňuje na nedostatky ve financování opozičně naladěných organizací. Autor zároveň apeluje na odpovědné státní orgány, aby financování upravily. To, co publikaci chybí, je pohled politicky nepodílejícího mladého člověka na mládežnické organizace. Nezodpovězená je otázka, proč mladí lidé nemají zájem využít právo politicky se sdružovat. Přesto závěrem lze říci, že kniha má nová témata a ukazuje cestu pro další autory. Celkově zaplnila mezeru v politologii na Slovensku.

Odpovědný redaktor: Petr Vrchota

Odpovědná korektorka: Bc. Hana Stýblová

Jak citovat tento text?

Jaroš, Tomáš. Recenze na knihu „Politické mládežnické organizace na Slovensku.“ (Radoslav Štefančík) [online]. E-polis.cz, 14. květen 2012. [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/recenze-na-knihu-politicke-mladeznicke-organizace-na-slovensku-radoslav-stefancik.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 4.25 hvězdiček / Hodnoceno: 4x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!