Nikdo netuší, jak chce Babiš zlepšit situaci v Praze, tvrdí bývalý primátor Hudeček

 5. listopad 2014  Soňa Krpálková   komentáře

Proti bývalému pražskému primátorovi Tomáši Hudečkovi byla před komunálními volbami vedena poměrně intenzivní negativní kampaň. Samotné volby pak pro něj skončily neúspěchem, když přišel o možnost své křeslo obhájit. Po volbách navíc předsednictvo TOP 09 přijalo jeho rezignaci na členství ve straně. Na všechny tyto události se Tomáše Hudečka ptali redaktoři časopisu E-polis.

Nikdo netuší, jak chce Babiš zlepšit situaci v Praze, tvrdí bývalý primátor HudečekNikdo netuší, jak chce Babiš zlepšit situaci v Praze, tvrdí bývalý primátor Hudeček

Primárním předmětem našeho rozhovoru je negativní politická kampaň Praha podle Hudečka vedená proti Vám Svazem provozovatelů venkovní reklamy (SPVR). Jejich motivaci není těžké pochopit, jelikož jste se zasadil o omezení billboardů na území Prahy z povolené velikosti 12 m2 na 6 m2 a oni tím pádem přichází o inzertní plochy. Co Vás k tomu vedlo?

Stačilo rozhlédnout se kolem sebe a kriticky porovnat kvalitu veřejných prostranství v Praze a ve vyspělých západoevropských metropolích (jakými jsou kupř. Curych, Vídeň, Berlín či Paříž). Ve srovnání s nimi je Praha zaneřáděna vizuálním smogem. Při troše nadsázky si dovolím tvrdit, že průjezd Prahou ještě donedávna pohříchu evokoval psychologické testy, během kterých vám před očima v rychlém sledu probleskovaly mnohdy krajně nevkusné výjevy z billboardů. Moderní „trendy“ reklama se v dnešní době uvíjí zcela jiným směrem. Regulace venkovní reklamy však představovala pouze dílčí součást uceleného systému tzv. nových Pražských stavebních předpisů, na kterých pracovala celá řada předních urbanistů a architektů a která by měla představovat jakýsi návod pro smysluplný rozvoj velkoměsta 21. století.

Může být ještě jiný důvod, proč Vás SPVR napadá? Zákulisní politická motivace? Myslíte si, že jejich primárním zájmem bylo Vás poškodit v očích veřejnosti tak, abyste se nestal opět primátorem?

Tím si nejsem zdaleka jistý. Čím si naopak jistý jsem je skutečnost, že tato vskutku masivní antikampaň vedená billboardovou lobby posloužila jako pomyslná voda na mlýn mým politickým konkurentům, kteří se na její vlně mohli velmi snadno přiživit.

Co říkáte na tvrzení SPVR, že díky schválení Pražských stavebních předpisů městskou radou dochází ke zvýhodnění společnosti JCDecaux, tedy společnosti, která má monopol na reklamy v metru a její inzertní plochy nepřekračují svou velikostí plochu 6 m2, a tudíž se jich Pražské stavební předpisy fakticky nedotknou?

Se společností JCDecaux uzavřelo město oboustranně ne zcela vyváženou smlouvu (týkající se výhradně městského mobiliáře) ještě dávno před mým nástupem do funkce pražského primátora, ba dokonce dlouho před mým vstupem do politiky (tj. původně roku 1994 na dobu 25 let, což bylo posléze Pavlem Bémem roku 2009 prodlouženo o další dva roky).

Můžete nějak okomentovat opět tvrzení SPVR, který poukazuje na Vaše přátelství s ředitelem JCDecaux Pavlem Slabým a výhody plynoucí z tohoto přátelství, zejména tedy mediální rady a poskytnutí reklamního prostoru zdarma?

To musím zcela kategoricky odmítnout.

Je pravda, že si firma JCDecaux Rencar, tedy dceřiná firma JCDecaux, pronajala reklamní prostory v nově zrekonstruované stanici metra Národní třída na 5 let zadarmo?

Není tomu tak. O pronájmu těchto ploch rozhodl Dopravní podnik v roce 2012 formou dodatku k historické smlouvě z devadesátých let. V době podpisu tohoto dodatku byl primátorem Bohuslav Svoboda z ODS. Firma následně nainstalovala na vlastní náklady digitální panely, které může díky tomu 2 roky provozovat zdarma.

Hlavním cílem negativní kampaně není poukázat na přednosti vlastního kandidáta, ale co nejvíce očernit protikandidáty. Souhlasíte s takovouto formou politického boje?

S výhradně negativní formou politického boje vedeného navíc na ryze osobní rovině bytostně nesouhlasím. Politické kolbiště by mělo být prostorem pro principiální střetávání idejí a vizí vtělených primárně do konzistentních programových dokumentů.

Kampaň Praha podle Hudečka není první negativní kampaní proti Vám. Jak vnímáte negativní kampaně? Dá se s nimi efektivně bojovat nebo je dokonce nějak obratně využít ve svůj prospěch?

Sám jsem živoucím důkazem toho, že přesně zacílené negativní kampaně mohou z krátkodobého hlediska přinést politické body. Jsem přesvědčen, že v dlouhodobém hledisku však ze své podstaty (kterou je esenciální nekonstruktivní kritika) obstát nemohou. Současně bych rád upozornil na tzv. fenomén overkill. Ten se může projevit v případě přespříliš vyhrocené antikampaně a ve svém konečném důsledku ublížit též jejím strůjcům. Zda se něco podobného přihodilo i v případě antikampaně Praha podle Hudečka nedovedu v tuto chvíli objektivně posoudit.

Patří podle Vás negativní kampaň do politického boje? Považujete je za účinné? Použil jste ji někdy Vy sám?

Schopnost věcného vymezování se vůči politickým konkurentům a postojům, které zastávají, by do arsenálu každého politika patrně patřit měla. Nesmí se však jednat o jeho jediný argumentační nástroj či komunikační linku. Negativní kampaň by měla přinejmenším obsahovat elementární konstitutivní prvky alternativního řešení problému, na který má samotná kampaň upozorňovat.

Kampaň „Pražane, i ty přicházíš o peníze“ napadá smlouvy mezi Prahou a JCDecaux. Pokračuje i nadále spolupráce s touto firmou?

Hlavní město Praha je i nadále vázáno obtížně vypověditelnými smluvními vztahy s firmou JCDecaux. V současné době se nicméně snažíme vzájemný vztah optimalizovat tak, aby byl pro Prahu a její potřeby adekvátnější a významně férovější.

11. září 2014 došlo k přelepení předvolebních plakátů TOP 09 a následovala žaloba strany na společnost Big media. Víte, jak spor pokračuje?

Spor bylo nutné dovést až k soudu, který ho v dohledné době s definitivní platností rozhodne. Na výsledku voleb to však již nic nezmění.

Když už mluvíme o negativní kampani, je důležité zaměřit se i na Vaši vlastní kampaň. Negativní kampani jste kontroval webovou stránkou s totožným názvem, ale odlišnou internetovou doménou, kde se snažíte všechna obvinění uvádět na pravou míru. Máte na tuto kampaň odezvu? Zdá se Vám Vaše obrana účinná?

Osobně jsem ve svém bezprostředním okolí zaznamenal veskrze pozitivní kritiku. Trochu paradoxně jsem ale zaregistroval i poznámky lidí z mého širšího okolí, kteří zprvu nepochopili, že negativní kampaň Praha podle Hudečka skutečně nebyla zamýšlena v můj prospěch.

Problémem je, že negativní kampaň se často dostane do podvědomí lidí lépe, než kampaň pozitivní. Máte nějaké poradce, kteří Vám s tímto problémem pomáhají a kteří vědí, jak na negativní kampaň reagovat?

Pochopitelně. Členové volebního týmu, kteří realizovali předvolební kampaň TOP 09 v Praze, mají s krizovou komunikací bohaté praktické zkušenosti.

Myslíte si, že negativní kampaň Svazu provozovatelů venkovní reklamy měla výrazný vliv na výsledek voleb nebo hnutí ANO výrazně vstoupilo do politického dění i v Praze - tradiční baště ODS a následně TOP09?

O tom, že hnutí ANO vstoupilo do politického dění v Praze nemůže být pochyb. Do jak velké míry se na jejich solidním volebním výsledku podílela negativní kampaň dlouhodobě namířená proti mé osobě nejsem schopen dostatečně přesně vyčíslit. Každopádně je pozoruhodné, že v průběhu celé předvolební kampaně jsem nezaznamenal jediné slovo z úst čelných představitelů hnutí ANO na adresu nových Pražských stavebních předpisů.

Váš program, se kterým jste vstupoval na post primátora v červnu 2013, ve kterém se objevovala hesla o „vyčištění bince, který jsme podědili“ se podobá rétorice Andreje Babiše, se kterým jste byl v posledních dnech spojován, ale nakonec jste se proti tomu ohradil. Můžete to nějak okomentovat?

Rozdíl tkví v tom, že Andrej Babiš záměrně nedodává ono „B.“ Nikdo tak vlastně netuší, jakými konkrétními prostředky a opatřeními hodlá jeho tým dosáhnout kýženého zlepšení situace v Praze.

Odešel jste z TOP 09 ani ne týden po volbách, kde jste získal poměrně silný mandát. Jak s ním naložíte? Nemáte strach, že zklamete své voliče?

Vzhledem k poměrně vysokému počtu preferenčních hlasů, jež jsem v těchto volbách od voličů obdržel, bych naopak považoval za nekorektní rezignovat na svůj zastupitelský mandát i program, se kterým jsem do voleb šel.

Skutečně za odchodem z TOP 09 stojí rozepře s Jiřím Vávrou? Máte pocit, že odchod z TOP 09 je správným řešením a neumožnil jste tak spíše lepší prostředí pro své politické oponenty?

Jednalo se o otázku principu. Člověk, který se běžně setkává s nechvalně proslulými pražskými kmotry, přeci v politické straně zaštiťující se mravními ideály a konzervativními hodnotami nemá co pohledávat. A jen pro úplnost podotýkám, že o odchod ze strany jsem byl výslovně požádán jejím předsedou.

Po odchodu z TOP 09 Vás František Laudát napadl, že byste měl mandát vrátit TOP 09, ale zároveň vyjádřil obavy z odchodu dalších lidí, kteří byli s Vámi na kandidátní listině. Jeho slova se částečně potvrdila odchodem Zdeňka Tůmy a Evy Vorlíčkové. Můžou následovat další?

Můžou a nemusí. V tomto případě se jedná o navýsost osobní rozhodnutí každého jednotlivce.

Podle posledních informací se novou pražskou primátorkou stane Adriana Krnáčová. Jaká bude podle Vás primátorka? Setkali jste se někdy na profesní úrovni?

Jisté je, že nebude v jednoduché pozici. Její koaliční projekt se v zastupitelstvu opírá o nejtěsnější možnou většinu pouhého jednoho hlasu. Během předvolební kampaně jsme měli možnost setkat se několikrát v rámci rozličných debat. Mou zdvořilou žádost o neformální setkání však ostentativně nepřijala.

Autoři: Soňa Krpálková a Lukáš Klímek

Titulní obrázek: Soukromý archiv Tomáše Hudečka

Text neprošel jazykovou korekturou

Jak citovat tento text?

Krpálková, Soňa. Nikdo netuší, jak chce Babiš zlepšit situaci v Praze, tvrdí bývalý primátor Hudeček [online]. E-polis.cz, 5. listopad 2014. [cit. 2024-05-19]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/nikdo-netusi-jak-chce-babis-zlepsit-situaci-v-praze-tvrdi-byvaly-primator-hudecek.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 1 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář

Vložit komentář