Den druhý - Zpráva z Fora 2000

 17. říjen 2011  Martin Fedina   komentáře

Forum 2000 na druhý den přineslo vějíř rozmanitých témat, sahajících od krize eurozóny přes vztah člověka a krajiny až po debatu nad vztahem mezi údělem politických vězenkyň a vládou práva. Vzhledem k množství přednášek bylo nemožné účastnit se všech, nicméně alespoň některé bylo možné čtenářům e-Polis více přiblížit.

Den druhý - Zpráva z Fora 2000Den druhý - Zpráva z Fora 2000

Forum 2000 na druhý den přineslo vějíř rozmanitých témat, sahajících od krize eurozóny přes vztah člověka a krajiny až po debatu nad vztahem mezi údělem politických vězenkyň a vládou práva. Vzhledem k množství přednášek bylo nemožné účastnit se všech, nicméně alespoň některé bylo možné čtenářům e-Polis více přiblížit.

Korupce a společnost

     V rámci Fora 2000 se uskutečnila debata na téma Korupce a společnost. Moderátorem debaty byl Randall K. Filer (prezident CERGE-EI Foundation), panelu se zúčastnili – Peter Eigen (zakladatel Transparency International, Německo), Grigory Yavlinsky (politik a ekonom, Rusko), Laurent Weill (profesor ekonomie, Francie), Christopher Walker (Freedom House, USA), Avi Dichter (bývalý ministr vnitra, Izrael).

     Po úvodním představení všech panelistů se slova ujal Peter Eigen a za hlavní důvod rozmachu korupce označil selhání správy a řízení. Poukázal také na určitou bezmocnost národních států, jež mají v globalizovaném světě jen omezené možnosti. Zdůraznil potřebu regulace trhu tam, kde působí nespravedlnost. Dle Eigena je potřeba nová společenská smlouva, která posílí samotné občany a povede k situaci, kdy privátní sektor již nebude sám o sobě rozhodovat o osudu občanů. Kromě globální korupce za velké nebezpečí Eigen považuje korupci „malou“, lokální. Ta často přináší ještě větší škody, narušuje možnosti např. vzdělání a léčby jednotlivců. Korupce tak nemá dopady jen ekonomické, ale i sociálně – kulturní. Proměňuje hodnotový systém celé společnosti, korupce je vnímána jako normální a dochází k rezignaci na nápravu stavu (př. Rusko). Klíčová je tedy změna stavu mysli, občané nesmí tolerovat korupci, ale naopak proti ní protestovat. Je potřeba zvýšit povědomí o korupci, což je provázané s právem na informace. Globální korupce je dle Eigena udržována tím, že firmy, které by nechtěly uplácet, přicházejí o trhy, což snižuje jejich ochotu proti korupci bojovat. Řešením jsou pakty integrity – právně závazné pakty, kdy se firmy účastnící se veřejných zakázek zavazují k férovosti. Jejich aktivity jsou monitorovány nevládními organizacemi. Jádrem Eigenových úvah je vytvoření tzv. „magického trojúhelníku“, složeného z občanského sektoru, vlády a privátních subjektů, přičemž všechny pomyslné vrcholy trojúhelníku mají spolupracovat na odstranění korupce.

     Laurent Weill se rozhodl svůj příspěvek shrnout do několika postřehů o korupci. 1. Korupce se netýká jen veřejné správy a tedy veřejných zakázek, ale i čistě privátních subjektů (např. bankovního sektoru). Korupce není nutné automaticky spojovat se státem, korupce se vyskytuje všude tam, kde je přítomná moc. 2. Korupce se nemusí automaticky snížit s ekonomickým růstem, bída nemusí být hlavní příčinou korupce. 3. Boj s korupcí může být úspěšný (viz Hong-Kong či Singapur). Kultura není nezměnitelná. 4. Korupce dle Weila škodí hospodářství, ale v určitých případech nemusí být ekonomicky nevýhodná. Pokud je byrokratická zátěž příliš veliká, úplatek může pomoci obejít pomalou byrokracii, ovšem korupci je nadále potřebné vnímat jako špatnou.

     Další z panelistů - Christopher Walker - se více zaměřil na postkomunistické země. Transformace byla dle něj obrovským úkolem a bylo pravděpodobné, že se tyto země budou muset s postkomunistickým dědictvím vypořádat. Problémem v těchto zemích je politická pasivita. Určitou možnost posunu vpřed Walker spatřuje v podoře konkrétních institucí – soudů, médií, občanské společnosti. Obzvláště v případě médií upozorňuje na zneklidňující trendy – ubývání nákladné investigativní žurnalistiky a odvrat od zahraničního zpravodajství.

     Avi Dichter přispěl do debaty svou vojenskou metaforou. Boj proti korupci má být veden na dvou frontách – 1. v zákopech normativní společnosti a za 2. v institucích. Pokud společnost nemá hodnoty nastavené protikorupčním směrem, je naprosto nutné vsadit na druhý obranný val – instituce a jejich kvalitní fungování (soudy, policie atd.). Dichter by upřednostnil vytvoření sítě států, jež budou bojovat proti korupci i na mezinárodní úrovni. Na závěr podotkl, že jednou z hlavních rozbušek tzv. arabského jara byla nespokojenost s masivní korupcí v arabských státech.

     Grigory Yavlinsky se zaměřil na svou domovinu – Rusko. Upozornil na to, že Rusko je součástí globálního světa, korupce není jen vnitřní ruskou záležitostí, ale jde o společný podnik se Západem. Banky „Západu“ často vydělávají na penězích z ruské korupce. Boj proti korupci je dle Yavlinského prakticky nemožný bez nezávislé justice, bez právního státu. Politický monopol spojený s tržní ekonomikou, jak k tomu došlo v Rusku, je podhoubím pro rozkvět korupce. V Rusku jsou potřebné hluboké politické a institucionální změny. Stejně tak je nutné, aby Západ začal potírat trestnou činnost související s korupčními vztahy mezi „špinavými penězi“ z Ruska a bankami Západu, jež slouží jako „pračky peněz“.

     Na závěr reagoval Eigen s tím, že úplatky snad mohou mít krátkodobé pozitivní ekonomické výsledky, ale v důsledku je korupce nevýhodná pro jakoukoliv ekonomiku.

     Asi největším přínosem debaty je snaha panelistů o konkrétnost, jak ve snaze vyjadřovat se k jednotlivým zemím, tak v navrhovaných řešeních, přičemž bylo zároveň možné najít určité obecné principy, kterých by se každá snaha o nápravu měla držet. Společným mottem debaty by jistě mohlo být: „Hlavně nepropadnout rezignaci“. I přesto, že v některých případech se korupce zdá být nerozetnutelným kruhem.

Ukončení Fora 2000   

     Závěrečnou řeč pronesl Václav Havel. Připomněl, že 15. Fórum 2000 bylo zatím nejrozsáhlejší ze všech doposud pořádaných. Ve svém příspěvku Havel vzpomenul ty, kteří se nemohli dostavit na Forum 2000 – kubánského disidenta Oswaldo Payá, Číňana Liou Siao-po a barmskou (myanmarskou) disidentku Aun Schan Su Ťij. Krátký komentář věnoval také hlavnímu tématu Fora 2000, a to vládě práva. Pan prezident vyjádřil přesvědčení, že zákonu samému musí předcházet morální řád, bez nějž nemohou zákony fungovat. Morální řád je klíčový proto, že nás vede k následování zákonů. Pokud absentuje morální řád, pak nebudou dodržovány ani zákony. Ti, co se rozhodnou zákony nedodržovat, mají vždy náskok před jeho prosazovateli. Zákony je tedy potřebné provázat s morálním řádem a respektem k lidským právům. V posledních několika slovech poděkoval všem delegátům, pozorovatelům organizátorům a vzpomenul hlavní úlohu Fora 2000 – možnost reflektovat důležitá témata dnešního velmi komplexního světa.

Na úplný závěr bych přidal jen krátké zamyšlení nad smyslem takových platforem, jako je Fórum 2000. Fórum bylo opakovaně kritizováno za to, že nenabízí řešení, odpovědi a je nejednoznačné. Jiří Pehe v tom naopak vidí výhodu, neboť nejednoznačnost a rozporuplnost je údělem současné civilizace, a Fórum tak jen zrcadlí současný stav. S tím lze jistě souhlasit, nicméně Fórum i některé konkrétní návody, odpovědi a řešení nabízí (např. v oblasti korupce). Problémem tak někdy není nejednoznačná situace, na kterou nemáme odpověď, ale pravý opak. Odpovědi na některé problémy máme, a přesto je nehodláme aplikovat. Fórum nás tak zpětně může vést (samo tuto záležitost ostatně reflektuje) k zajímavé otázce - které faktory brání tomu, abychom určité dobré rady či doporučení vzali vážně?

Odpovědný redaktor: Petr Vrchota

Odpovědná korektorka: Bc. Hana Stýblová

Titulní obrázek převzat z fotogalerie redakce

Jak citovat tento text?

Fedina, Martin. Den druhý - Zpráva z Fora 2000 [online]. E-polis.cz, 17. říjen 2011. [cit. 2024-04-15]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/den-druhy-zprava-z-fora-2000.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!