Barthes a ideologické pozadí realistické literatury

 7. prosinec 2009  Bc. Jiří Mertl   komentáře

Redakce Antropowebu pořádala 3. prosince přednášku Josefa Fulky, předního českého překladatele a odborníka na francouzskou filozofii, na téma Text a ideologie. Obsahem přednášky byl zejména autor Roland Barthes a jeho pojímání fenoménu ideologie v souvislosti s psaným textem. Josef Fulka však v tomto ohledu předeslal, že nebude výklad vést v přílišném antropologickém duchu. Svoje předsevzetí myslím splnil, když Barthovu teorii představil spíše z filozoficko-antropologického hlediska.

Barthes a ideologické pozadí realistické literaturyBarthes a ideologické pozadí realistické literatury

  Redakce Antropowebu pořádala 3. prosince přednášku Josefa Fulky, předního českého překladatele a odborníka na francouzskou filozofii, na téma Text a ideologie. Obsahem přednášky byl zejména autor Roland Barthes a jeho pojímání fenoménu ideologie v souvislosti s psaným textem. Josef Fulka však v tomto ohledu předeslal, že nebude výklad vést v přílišném antropologickém duchu. Svoje předsevzetí myslím splnil, když Barthovu teorii představil spíše z filozoficko-antropologického hlediska.

Podle Fulky se v Barthesově díle prolínají ve velké míře dva aspekty – ideologie (ve specifické definici) a fantazma. Co se týče ideologie, Barthes ji definuje v duchu francouzské filozofické školy své doby, na ideologii tedy nahlíží marxisticky. Pro Barthese je ideologie něco, co je a priori negativní, protože prostému člověku ztemňuje skutečnou podobu světa kolem něj. V tomto ohledu Barthes opovrhuje lidskou přirozeností, protože umocňuje a upevňuje pozici ideologie. Hlavní náplní jeho kritických úvah je tudíž lidské vnímání přirozenosti, či spíše mytologie a mýty, jak Barthes nazval to, co člověk pokládá za přirozené. Barthes si vytyčil za cíl tyto mýty řečeno postmoderní terminologií dekonstruovat, protože jsou to pouze uměle zkonstruované soubory znaků, které mají člověka nasměrovat určitým směrem. Jedním ze základních charakteristik mýtu je nevědomost člověka o jejich vykonstruování, tedy jejich zdánlivá přirozenost. Pro praktickou realizaci tohoto cíle se Barthes zaměřil na realistickou literaturu, která podle něj slouží k popsání reality a reálného lidského života. Již zde podle Fulky a některých jiných autorů vzniká určitý problém v tom smyslu, že realistickou literaturu takto nelze chápat. Realistická literatura se totiž pohybuje v intencích reálného světa, ale svoje příběhy většinou uměle konstruuje, aby mohla čtenáře nějakým způsobem obohatit a přimět jej k nějaké reflexi. Podle Barthese je však realistická literatura reprezentantkou mytologického konstruktu neboli ideologie. Barthes tuto svoji tezi dokazuje v knize S/Z, ve které analyzoval dílo od Honoré de Balzaca, jednoho z předních autorů realistické literatury, Sarrasine. Podle Bathese si Sarrasine všechny události pouze vymýšlí a je tudíž typickým produktem ideologie realismu, který chce svého čtenáře určitým způsobem ovlivnit. Barthes také tvrdí, že autoři realistických knih často využívají specifickou strategii – do textu přidají nějakou událost nebo údaj, který s dějem či knihou přímo nesouvisí. Takovým údajem může být začlenění nějaké známé osobnosti nebo události. Tato strategie poté „legitimizuje“ směřování celé knihy, protože na čtenáře působí věrohodně skrze jeho psychologismus. Z toho všeho Barthes vyvozuje, že realistická literatura v podstatě neexistuje. Jak již bylo řečeno, Barthes tímto postulátem až příliš karikuje a banalizuje celou realistickou literaturu. Přičemž odmítá za textem hledat nějaké další souvislosti nebo smysl, text je pro něj pouze souborem znaků bez symboliky.

Barthes však podle Fulky ve svém díle občas zastával i trochu odlišné stanovisko, které souvisí s druhým pojmem, a sice fantazmatem. Pojem fantazmatu v sobě skrývá reflexi vědomí čtenáře, který čte jakýkoliv text. Čtenář je poté schopen se s textem určitým způsobem ztotožnit a vybrat si z něj aspekty, které považuje za hodnotné. Tyto aspekty jsou pochopitelně zejména symbolického rázu. Podle Fulky Barthes okolo tohoto postoje osciloval, ale nikdy nedokázal ustoupit od svého přesvědčení.

Jak citovat tento text?

Mertl, Jiří. Barthes a ideologické pozadí realistické literatury [online]. E-polis.cz, 7. prosinec 2009. [cit. 2023-12-11]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/barthes-a-ideologicke-pozadi-realisticke-literatury.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 4 hvězdiček / Hodnoceno: 4x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!