150 let organizované statistiky v českých zemích

 15. únor 2008  Ing. Jaroslav Lehečka   komentáře

První uveřejněné statistické údaje a analýzy publikované a uveřejněné ČSÚ v roce 2008 vzbudily v ČR větší pozornost než obvykle. Jedná se o pochopitelnou reakci na tu skutečnost, že jsme vstoupili do roku, ve kterém vstupuje v platnost dlouho diskutovaná reforma veřejných financí. A pochopitelně nezastupitelnou úlohu v informování odborné i laické veřejnosti zaujímá ČSÚ. Protože to není poprvé, kdy takto vzrůstá zájem o informovanost, nebude od věci zastavit se trochu v historii úřadu, která je z tohoto úhlu pohledu pro nás dnes velmi zajímavá. Úkolem tohoto článku bude tedy podívat se podrobněji na počátky organizované statistiky v českých zemích včetně ozřejmení některých obecně neznámých údajů.

150 let organizované statistiky v českých zemích150 let organizované statistiky v českých zemích

Motto:

Společnost nemá větší právo měnit názor jedince, než je právo jedince měnit názory ostatních členů společnosti (John Stuart Mill)

První uveřejněné statistické údaje a analýzy publikované a uveřejněné ČSÚ v roce 2008 vzbudily v ČR větší pozornost než obvykle. Jedná se o pochopitelnou reakci na tu skutečnost, že jsme vstoupili do roku, ve kterém vstupuje v platnost dlouho diskutovaná reforma veřejných financí. A pochopitelně nezastupitelnou úlohu v informování odborné i laické veřejnosti zaujímá ČSÚ. Protože to není poprvé, kdy takto vzrůstá zájem o informovanost, nebude od věci zastavit se trochu v historii úřadu, která je z tohoto úhlu pohledu pro nás dnes velmi zajímavá. Úkolem tohoto článku bude tedy podívat se podrobněji na počátky organizované statistiky v českých zemích včetně ozřejmení některých obecně neznámých údajů.

Prolog

Počátkem 19. století vznikla potřeba zachycovat, sledovat a vyhodnocovat rozvíjející se lesnictví a zemědělství. Tohoto úkolu se podujala c. k. Vlastenecko – hospodářská společnost pro království České. Cílem snahy společnosti bylo získat odpovědi na dotazy, jejichž zodpovězení bylo možné pouze na základě podrobnějšího statistického šetření. Proto byla možnost realizace systematické statistiky několikrát projednávána na konaných zasedáních.

Nakonec získal podporu projekt člena hospodářského výboru A.E. Komerse, který získal rovněž i podporu vládních úřadů. Podstatou tohoto projektu bylo zřízení zvláštního výboru Vlastenecko - hospodářské společnosti jako řídícího orgánu a Statistické kanceláře jako výkonného pracoviště, které využívalo a opíralo se o spolupracovníky v jednotlivých okresech. Pro vedení statistické kanceláře se podařilo získat univerzitního profesora dr. E. A. Jonáka [1] , a tento na sebe vzal úkol připravit návrh organizace a celkové působnosti Statistické kanceláře. V roce 1857 byly připraveny dr. E. A. Jonákem a následně schváleny jeho návrhy na celkové zaměření, organizaci a celkový chod práce kanceláře. Kromě zemědělství došlo k rozšíření působnosti i o jiné části (úseky) statistik, tj. např. všeobecné poměry obyvatelstva, jeho rozdělení podle národnosti a bydlišť atd. Statistická kancelář zahájila činnost počátkem roku 1858 a tento okamžik rovněž znamená završení počátků utváření organizované statistiky v Čechách. Rovněž je zajímavé konstatování, že osobní stav pracovníků kanceláře byl po celou dobu její existence velmi skromný. Zahrnoval mj. kromě přednosty /tj. v počátku neplacená čestná funkce/ ještě tajemníka a jednoho pomocného pracovníka. Jak již bylo zmíněno podílel se jejím vedení do r. 1867 profesor dr. E.A. Jonák.

Z praktické činnosti

Pro zajištění prováděných šetření byla zorganizována síť důvěrníků - v dnešním pojetí tazatelů. Šlo o funkci časově náročnou a nehonorovanou. Těmito delegáty byla zajištˇována

úplnost zjištěných údajů z hlediska obsahového a územního. Prováděná šetření byla zacílena především na rozdělení pozemků podle druhu kultur a kategorií držebnosti a na výnosy ze sklizní. Tato rozsáhlá práce byla publikována a uveřejněna v díle Tafeln zur Statistik der Land - und Forstwirtschaft des Königreiches Böhmen“ [2] v letech 1861 až 1881.

„Tafeln“ pro svoji kvalitu zpracování získaly i mezinárodní ocenění. Např. sjezd statistiků konaný v Berlíně v roce 1863 konstatoval, že „tyto předložené statistické tabulky jsou dosud nejlepším výkonem v tomto směru.“ Úroveň prací Statistické kanceláře měla rovněž ve srovnání s materiály ostatních statistických pracovišť monarchie velmi dobrou odezvu. Svými publikacemi rovněž obohatila rakousko-uherskou průmyslovou a hospodářskou výstavu v Terstu v roce 1862. Zde byly vystavené práce statistické kanceláře vyznamenány zlatou medailí. Na její činnost v mnoha ohledech navázala vládou zřízená Zemědělská rada pro království České.

Tolik z historických pramenů. Je nepochybné, že obsažené údaje přinesou zajímavé podněty a rovněž budou příspěvkem k bližšímu poznání naší minulosti. S ohledem na význam průmyslové výroby a jejího statistického sledování v českých zemích volně naváže na uvedenou stať samostatný článek.

Literatura:

J. Pekař – Dějiny československé : Nakladatelství a vydavatelství IPŠ, r. 1991

Elektronická média:

O autorovi:

Ing. Jaroslav Lehečka (* 1963)

Absolvent VŠE v Praze v roce 1991. Dále ekonom ve výrobním podniku a následně statistik při Českém statistickém úřadu (ČSÚ).


Poznámky:

[1] prof. dr. Eberhard Antonín Jonák (17.4.1820 –11.10.1879),

profesor statistiky a politických věd na pražské univerzitě

[2] Tabulky pro statistiku polního a lesního hospodářství v Království českém.

Jak citovat tento text?

Jaroslav, Ing.. 150 let organizované statistiky v českých zemích [online]. E-polis.cz, 15. únor 2008. [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/150-let-organizovane-statistiky-v-ceskych-zemich.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 2 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!